មិត្តភ័ក្ររបស់ លោកគ្រូពេទ្យ វ៉ាន​ ស៊ុន ចេញវីដេអូបកស្រាយ រៀបរាប់ពី អត្ថចរឹករបស់លោក លោកគ្រូពេទ្យ វ៉ាន់ ស៊ុន ស្ដាប់ទៅពិតជាគួអោយអាណិតណាស់!!

មិត្តភ័ក្ររបស់ លោកគ្រូពេទ្យ វ៉ាន​ ស៊ុន ចេញវីដេអូបកស្រាយ រៀបរាប់ពី អត្ថចរឹករបស់លោក លោកគ្រូពេទ្យ វ៉ាន់ ស៊ុន ស្ដាប់ទៅពិតជាគួអោយអាណិតណាស់ “I’m so pity you my friend Soon Van I have been know you since 2013 we’re the same high school you are a good boy and clever you study so hard even though you come from poor famil I can’t believe what the victim said I never see your video why don’t you live video for us many people judge you even they don’t know clear about this happened I’m sorry to hear that this is a lesson for other doctors
😌 I’m not clear about the law in Cambodia someone can tell me ? If I want the police ask van soon and victim to show the activity again at hospital and I want police show video when ask question from van soon😌
Everyone judged on him bad I most of us unbelievable She always live and post she a victim😌 soon mother told all of friends keep quiet because she don’t want all of his friends have problem😭 she poor if can she will stay in the prison😭 she don’t want her good son stay😭 oh god why unjust always happens in poor people😩😩😩so pity you guy”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *